دیواره های سنگ نوردی
سنگنوردی مصنوعی شکلی رو به رشد و پر طرفداری از صخره نوردی است که بر روی ساختارهای مصنوعی که برداشتی از شرایط تمرینی سنگنوردی طبیعی رادر محیطی قابل کنترل فراهم آورده انجام می شود.اولین دیواره های مصنوعی از آجرهایی ساخته می شد که در آن قطعاتی برای ایجاد مسیرحرکت جاگذاری شده بود که از نظر شیب دیواره و تنوع گیره ها تاحدی محدود بودند.
فعالیت بخش تولید دیواره های سنگنوردی شرکت با فکر توسعه ورزش سنگنوردی آغاز گردید.
بخش طراحی و ساخت ، متشکل از نیروهای آزموده و آگاه از ظرایف ورزش سنگنوردی و دانش ساخت دیواره های سنگنوردی هم اکنون اقدام به ساخت دیواره های سنگ نوردی می نماید.